ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 วช. ได้เริ่มจัดทำและนำเสนอ “ร่าง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....” เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จนกระทั่งวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้มีการประกาศ “พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558” ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นมา

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ANIMALS FOR SCIENTIFIC PURPOSES ACT, B.E. 2558 (A.D. 2015).