ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างแผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2564 และ 2565 – 2569”

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • 4 February 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 907
  • 0 Comments
การสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างแผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2563 – 2564 และ 2565 – 2569”
Print
Tags: