ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษและการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 08.30 – 16.30 น ผ่านระบบปฏิบัติการ ZOOM และ FACEBOOK live

  • 17 September 2021
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 581
  • 0 Comments
การบรรยายพิเศษและการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล”

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์

การบรรยายพิเศษและการเสวนาวิชาการ

เรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องโถง อาคาร วช. ๔ ชั้น ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จัดโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผ่านระบบปฏิบัติการ ZOOM และ FACEBOOK live

๑. หลักการและเหตุผล

การนำสัตว์มาเลี้ยง สืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์ หรือใช้งานทางวิทยาศาสตร์ในที่กักขัง ที่ไม่ใช่แหล่งอาศัยเดิม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การเกษตร
การอนุรักษ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์นั้น จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่อสถานที่ดำเนินการ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์แต่ละชนิด ตามแต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคุณสมบัติและความพร้อมของผู้ดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสากล และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

ดังนั้น มาตรฐานและแนวทางของสถานที่ดำเนินการ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ดำเนินการ จึงมีต้องมีการกำหนดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สัตว์มีสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดี เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท ปลอดภัยจากเชื้อ และไม่มีความเครียดหรือเจ็บปวดจากการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการควบคุมตัวแปรต่างๆ
จากการเลี้ยงและใช้สัตว์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง มีความแม่นยำสูงสุด โดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด เพราะฉะนั้น การจัดการอาคารหรือสถานที่ ที่มีระบบการจัดการและระบบการเลี้ยงที่ดี รวมถึงการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและมลพิษที่เกิดจากการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ การควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด และมีการวางแผนการดำเนินการต่อสัตว์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักมาตรฐานสากล เช่น International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals (Council for International Organizations of Medical Sciences, CIOMS, 2012), The Principles of Humane Experimental Technique (Russell & Burch, 1959), Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (Federation of Laboratory Animal Science Associations ,FELASA, 2011), Guidelines for accommodation and care of animals (article 5 of the convention) (approved by the multilateral consultation, 2006), Guideline to Promote the Wellbeing of Animals Used for Scientific Purposes (Australian Government, 2008) เป็นต้น จึงเป็นมาตรฐานและแนวทางที่พึงมีของสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สพสว. วช. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาและจัดทำระบบมาตรฐานการดำเนินงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการนี้ สพสว. วช. ร่วมกับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการบรรยายพิเศษและการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล” เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลของสถานที่ดำเนินการ วัสดุ อุปกรณ์ และคุณสมบัติของผู้ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานที่จะนำมาปรับใช้สำหรับประเทศไทยในอนาคต

Print
 
Tags:
Rate this article:
1.0

Please login or register to post comments.