ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

หัวข้อ “การพิจารณา และติดตามข้อเสนอโครงการ: ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข” วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

  • 30 August 2021
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 728
  • 0 Comments
การสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

 โครงการสัมมนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ประจำปี ๒๕๖๔

หัวข้อ “การพิจารณา และติดตามข้อเสนอโครงการ: ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๐ น.

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผ่านระบบปฏิบัติการ ZOOM และ FACEBOOK LIVE

จัดโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อการกำกับดูแลและพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ ต้องแต่งตั้ง คกส. โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประกาศกำหนด

ในการนี้ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศให้มีมาตรฐาน คกส. ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นหลักการดำเนินงานของ คกส. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ คกส. และหน่วยงานหรือสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด จัดให้มีการประเมินการดำเนินงานของ คกส. และให้การรับรองมาตรฐาน คกส. ที่ทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีสถานที่ดำเนินการอีกหลายแห่งยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คกส. ให้มีองค์ประกอบตามที่กำหนด และที่สำคัญไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์
มี คกส. เพียงไม่กี่แห่งที่ดำเนินการตามที่กำหนด และได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้อาจจะเนื่องด้วยเหตุผลจากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่า คกส. ส่วนมากยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

สพสว. วช. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ คกส. มาโดยตลอด โดยจัดให้มีการสัมมนา คกส. ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“การพิจารณา และติดตามข้อเสนอโครงการ: ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข” ขึ้นเพื่อให้ คกส. ของทุกสถานที่ดำเนินการมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด นำไปสู่การกำกับดูแล และพัฒนาสถานที่ดำเนินการให้ได้มาตรฐาน ต่อไป

Documents to download

Print
 
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.