ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563

  • 7 February 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 817
  • 0 Comments
ขอเชิญนักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563

ความเป็นมา

 

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศให้มี “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและใช้สัตว์ของผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและกำกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ .. ๒๕๕๙ และ พ.. ๒๕๖๐  ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ฯ โดยต้องยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และสอดคล้องกับหลักการสากล (3Rs - Replacement, Reduction, Refinement) เพื่อให้มีการใช้สัตว์ฯ โดยคำนึงถึงคุณค่าชีวิตของสัตว์ คำนึงถึงความเจ็บปวดของสัตว์ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่ยอมรับของสังคม และไม่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตสัตว์ไปโดยเปล่าประโยชน์

การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีการใช้สัตว์ที่หลากหลายทั้งประเภทสัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง และสัตว์จากธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ คน สัตว์ สังคม และประเทศชาติ  แต่ผลงานเหล่านี้ไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และไม่ได้เป็นที่รับรู้ของสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และหลักการสากล (3Rs) และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สพสว. วช. จึงจัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี ๒๕๖๓” ขึ้น จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ดำเนินโครงการที่ใช้สัตว์อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และหลักการสากล (3Rs) มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ รวมทั้ง เกียรติบัตรและโล่รางวัลเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ของผู้ได้รับรางวัล

Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.