ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

  • 17 January 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 517
  • 0 Comments
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)  มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อการกำกับดูแลและพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ ต้องแต่งตั้ง คกส. โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าแต่ละสถานที่ดำเนินการจะได้แต่งตั้ง คกส. ขึ้น ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ยังพบว่าสถานที่ดำเนินการหลายแห่งไม่ได้แต่งตั้ง คกส. ให้มีองค์ประกอบตามที่กำหนด และที่สำคัญไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด แม้ว่าจะได้แต่งตั้ง คกส. มาระยะหนึ่งแล้ว ทั้ง ๆ ที่สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศให้มีมาตรฐาน คกส. ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นหลักการดำเนินงานของ คกส. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ คกส. และหน่วยงานหรือสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด โดยจัดให้มีการประเมินการดำเนินงานของ คกส. และให้การรับรองมาตรฐาน คกส. ที่ทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มี คกส. เพียงไม่กี่สถานที่ดำเนินการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาว่า คกส. ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาตรฐาน

สพสว. วช. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ คกส. มาโดยตลอด และได้จัดให้มีการสัมมนา คกส. ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี ๒๕๖๓ นี้ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ “ภายใต้หัวข้อ มาตรฐาน คกส.” ขึ้น เพื่อให้ คกส. ของทุกสถานที่ดำเนินการมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการให้ได้มาตรฐาน นำไปสู่การกำกับและพัฒนาสถานที่ดำเนินการให้ได้มาตรฐาน ต่อไป

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.