ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ คกส. ของหน่วยงานหรือสถาบัน เสนอชื่อ พนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับการคัดเลือกรับ “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563

  • 13 February 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 527
  • 0 Comments
ขอเชิญ คกส. ของหน่วยงานหรือสถาบัน เสนอชื่อ พนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับการคัดเลือกรับ “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563

ความเป็นมา

              สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินงานเพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สพสว. วช. จึงได้ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการหรือ คกส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ฯ โดยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

             ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยที่สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดในกฎกระทรวงให้หมายรวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง และสัตว์จากธรรมชาติที่มีการนำมาเลี้ยงและใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวง ในปีนี้ สพสว. วช. จึงร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น หน่วยงานและคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล         

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ คกส. และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม และ พัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ฯ และกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

เป้าหมาย

๑. หน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนด

๒. หน่วยงานมีนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราการพัฒนาบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน

Documents to download

Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.