ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคัดเลือกรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น

  • 31 July 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 118
  • 0 Comments
ประกาศผลคัดเลือกรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น

                 ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด ได้จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ฯ และกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ฯ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์ฯ ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้แจ้งเชิญชวนให้หน่วยงานและสถาบันต่างๆ พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๓

Documents to download

Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.