ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563

  • 31 July 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 349
  • 0 Comments
ประกาศผลคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2563

   ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน   ทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับ      “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี ๒๕๖๓” ซึ่ง สพสว. วช. ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ              การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัย ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และหลักการสากล 3Rs และเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ        อย่างเคร่งครัด มีผลงานจากการใช้สัตว์ฯ ที่มีคุณภาพ โดยผู้ได้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก วช. นั้น

Documents to download

Print
 
Tags:
Rate this article:
2.0

Please login or register to post comments.