ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในกลุ่มผู้แทนภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

  • 25 August 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 224
  • 0 Comments
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในกลุ่มผู้แทนภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 แต่ยังไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มผู้แทนภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศกำหนด  นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นไปตามประกาศสำนักงานกรัฐมนตรี
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มผู้แทนภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ใหม่

Documents to download

Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.