ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 29-1-2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

  • 13 December 2019
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 2456
  • 0 Comments
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 29-1-2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 298 คน

ครั้งที่ 29-1-2563 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

เลขที่คำขอ

1

ดร.

กตัญชลี

ไม้งาม

U1-08612-2562

2

นางสาว

กตัญชฬี

นามปักษา

U1-08695-2562

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กนกพร

ไชยอนันต์พร

U1-08486-2562

4

นาง

กนกพร

สว่างแจ้ง

U1-08588-2562

5

นางสาว

กรณ์กนก

อายุสุข

U1-08552-2562

6

นางสาว

กรพรรณ

เศวตสุวรรณกุล

U1-08531-2562

7

นางสาว

กรองแก้ว

จันทร์แก้ว

U1-08483-2562

8

ดร.

กฤตภาส

เลาหสุรโยธิน

U1-08656-2562

9

เภสัชกรหญิง ดร.

กฤติกัญญ์

จันทร์ไพแสง

U1-08443-2562

10

นาย

กฤษณพงษ์

สุภาวงศ์

U1-08532-2562

11

นาย

กวิน

การุณรัตนกุล

U1-08608-2562

12

นาง

กอบกุล

เหล่าเท้ง

U1-08664-2562

13

นางสาว

กัญญารัตน์

นิลโต

U1-08453-2562

14

รองศาสตราจารย์ ดร.

กัลยาณี

จิรศรีพงศ์พันธ์

U1-08524-2562

15

นางสาว

กาญจนา

สาสูงเนิน

U1-08452-2562

16

นางสาว

กานต์รวี

ซ่วนพัฒน์

U1-08478-2562

17

นาย

กิจจา

อภิรักษ์เสนา

U1-08530-2562

18

นางสาว

กิตติ์ชญาห์

พงศ์วัฒนภาคิน

U1-08441-2562

19

นาย

กิติโชค

ชูจิตวาณิชกุล

U1-08182-2562

20

นางสาว

กีรติ

วันชัย

U1-08499-2562

21

นางสาว

กุลวดี

หนูหนอง

U1-08699-2562

22

นางสาว

กุลสตรี

เคณาอุประ

U1-08455-2562

23

นางสาว

เกพลี

แสง-ชูโต

U1-08506-2562

24

นางสาว

เกวลี

ปานเพชร

U1-08703-2562

25

นาย

เกียรติสิน

กาญจนวนิชกุล

U1-08592-2562

26

นางสาว

ขนิษฐา

สระแก้ว

U1-08456-2562

27

นางสาว

ขวัญชนก

ใหม่ซ้อน

U1-08647-2562

28

นางสาว

เขมพิชชา

อัตตสมบัติ

U1-08488-2562

29

นายแพทย์

คมกฤช

วัฒนไพบูลย์

U1-08665-2562

30

นาย

คุณกฤต

รัชตสุภัค

U1-08494-2562

31

นางสาว

แคทรียา

พิมแสนนิล

U1-08710-2562

32

ดร.

จริยา

รอดดี

U1-08402-2562

33

นางสาว

จริยา

อิสระฉันท์

U1-08454-2562

34

นาย

จักรกฤษณ์

พลางวัน

U1-08503-2562

35

นาย

จักรพันธ์

โคมัยกุล

U1-08638-2562

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จันทนา

กาญจน์กมล

U1-08504-2562

37

นางสาว

จันทร์ฉาย

วงษ์แก้ว

U1-08706-2562

38

นางสาว

จันทร์เพ็ญ

สุวิมลธีระบุตร

U1-08424-2562

39

สัตวแพทย์หญิง

จันทราภรณ์

เวชอัศดร

U1-08567-2562

40

นาย

จาตุรนต์

น้อยไพโรจน์

U1-08650-2562

41

นาย

จารุเดช

วาดวิไล

U1-08501-2562

42

นางสาว

จารุวรรณ

จูฑะมงคล

U1-08509-2562

43

นาย

จิณณธรรม

เพ็ชร์คง

U1-08457-2562

44

นางสาว

จิดาภา

บุญเรือง

U1-08655-2562

45

นางสาว

จิตรลดา

รุ้งโรจน์

U1-08584-2562

46

นางสาว

จิตรลดา

สารสัสดีกุล

U1-08610-2562

47

นาย

จิติวัฒนา

พูลเกษม

U1-08702-2562

48

นาย

จินตมัย

สุวรรณประทีป

U1-08617-2562

49

นาย

จิรายุส

โคมสุวรรณ

U1-08451-2562

50

นาย

จิโรจน์

แสงรัตนประเสริฐ

U1-08566-2562

51

นางสาว

จีรภัทร

ท้าวจัตุรัส

U1-08649-2562

52

นางสาว

จุฬานีย์

น่วมจิตร์

U1-08707-2562

53

นางสาว

จุฬาลักษณ์

ทองเอม

U1-08433-2562

54

นางสาว

จุฬาสินี

แมนสถิตย์

U1-08607-2562

55

นาย

เจตดิลก

ฝักฝ่าย

U1-08551-2562

56

นางสาว

เจนจิรา

นามี

U1-08700-2562

57

นางสาว

เจนจิราภรณ์

หันตราฐิน

U1-08591-2562

58

นาย

เจษฎา

ศักดี

U1-08392-2562

59

นาย

ฉัตรพล

ภคศิริ

U1-08571-2562

60

นางสาว

ฉันทลักษณ์

รัชตพิบูล

U1-08666-2562

61

นางสาว

ชญาดา

โชติศรีศุภรัตน์

U1-08518-2562

62

นางสาว

ชนนิกานต์

ศิริธนโชติ

U1-08614-2562

63

นาย

ชนม์

ภู่สุวรรณ

U1-08522-2562

64

นางสาว

ชนากานต์

เกียรติกังวาฬไกล

U1-08477-2562

65

นางสาว

ชมณัฏฐ์ชา

บุญมี

U1-08423-2562

66

ดร.

ชมพูนุช

หลำแสงกุล

U1-08623-2562

67

นางสาว

ชรียา

มุ่งหมาย

U1-08475-2562

68

นางสาว

ชลดา

ทองดี

U1-08620-2562

69

นางสาว

ชวัญญา

เจียกวธัญญู

U1-08637-2562

70

นาย

ชัชพงศ์

เพ็ชรรักษ์

U1-08479-2562

71

นาย

ชัยณรงค์

บุหงาวงษ์

U1-08705-2562

72

นางสาว

ชุนาภา

ลิ้นจี่ขาว

U1-08447-2562

73

นางสาว

โชติกา

ส่องแสง

U1-08474-2562

74

นางสาว

โชษิตา

หนูนอก

U1-08473-2562

75

นางสาว

ญาณิศา

ทรงชุ่ม

U1-08471-2562

76

นางสาว

ญาณี

วัฒนศรี

U1-08446-2562

77

เภสัชกรหญิง ดร.

ฐานิศร

มหัตนิรันดร์กุล

U1-08512-2562

78

นาย

ฐาปกรณ์

เจริญยิ่ง

U1-08577-2562

79

นาย

ณธีพัฒน์

ตันวัฒนะ

U1-08484-2562

80

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

พรรตุยู

U1-08711-2562

81

นางสาว

ณัฏฐวรรณ

เอี่ยมบวรกุล

U1-08581-2562

82

นาย

ณัฐชนนท์

วสุธาสวัสดิ์

U1-08469-2562

83

นาย

ณัฐพงศ์

ยิ่งยอดกุล

U1-08472-2562

84

นาย

ณัฐภัทร

กิตติวุฒิเจริญกุล

U1-08476-2562

85

นาย

ณัฐวัฒน์

แปวกระโทก

U1-08667-2562

86

ดร.

ณัฐวัลย์

นนทเบญจวรรณ

U1-08635-2562

87

นาย

ณัฐวุฒิ

สินสืบผล

U1-08411-2562

88

นาย

ณัฐวุฒิ

กกรัมย์

U1-08693-2562

89

นางสาว

ณิชากานต์

ศรีจันทร์

U1-08527-2562

90

ดร.

ณิมนาราห์

อยู่คงแก้ว

U1-08568-2562

91

นางสาว

ดลนภา

สอนประสิทธิ์

U1-08470-2562

92

ดร.

ดวงพร

พลพานิช

U1-08517-2562

93

นางสาว

ดารชาต์

เทียมเมือง

U1-08383-2562

94

นางสาว

ตกวรรณ

สุขศรีแดง

U1-08668-2562

95

นางสาว

ตรีวรัตม์

รุจิเกียรติโชค

U1-08466-2562

96

นาย

ไตรภพ

ดอกไม้

U1-08435-2562

97

นาง

ทิพนาถ

น้อยแก้ว

U1-08563-2562

98

นางสาว

ทิพพรัตน์

เสมสวัสดิ์

U1-08587-2562

99

นาย

ธงชัย

อมรรัตนาภรณ์

U1-08653-2562

100

นาย

ธนพล

สองห้อง

U1-08468-2562

101

นายสัตวแพทย์ ดร.

ธนพล

หนองบัว

U1-08606-2562

102

นาย

ธนภักษ์

อินยอด

U1-08391-2562

103

นาย

ธนวัฒน์

ชัยพงศ์พัชรา

U1-08492-2562

104

นาย

ธนวัฒน์

ตุ้มต้อ

U1-08505-2562

105

นาย

ธมนัย

ประวีณวงศ์วุฒิ

U1-08569-2562

106

นางสาว

ธมลวรรณ

ตวงสิทธิตานนท์

U1-08467-2562

107

นาย

ธรณ์ธันย์

แดงแพร

U1-08496-2562

108

นาย

ธัชพล

มงคลวัฒนาพร

U1-08603-2562

109

นางสาว

ธัญญรัตน์

ดำเกาะ

U1-08564-2562

110

นางสาว

ธัญลักษณ์

จำปา

U1-08589-2562

111

นางสาว

ธันยาภรณ์

กุลเกษ

U1-08399-2562

112

นาย

ธานี

ธรรมรัตน์

U1-07399-2561

113

นาย

ธิติกร

จอมทอง

U1-08513-2562

114

นาย

ธิติกร

บุญคุ้ม

U1-08633-2562

115

นางสาว

ธิษณา

โรจนราธา

U1-08553-2562

116

นาย

ธีรภาพ

ปานคล้าย

U1-08493-2562

117

นาย

ธีระพงษ์

นิลละออ

U1-08684-2562

118

นาย

นคร

ประดิษฐ์

U1-08639-2562

119

สัตวแพทย์หญิง

นนทลี

กาศจักร

U1-08645-2562

120

นาย

นนธวัช

ฉัตรธนบูรณ์

U1-08502-2562

121

ดร.

นภศูล

ศิริจันทร์

U1-08680-2562

122

นางสาว

นภัสวรรณ

กระจง

U1-08628-2562

123

นาง

นฤภร

มนต์มธุรพจน์

U1-08713-2562

124

นางสาว

นวรัตน์

เจริญผล

U1-08586-2562

125

นางสาว

นวลพรรณ

วีระเวชสุกิจ

U1-08556-2562

126

ว่าที่ ร.ต

นัฐพงษ์

หวังทวีสุขกมล

U1-08671-2562

127

นางสาว

นัดดา

มูหะหมัด

U1-08573-2562

128

นางสาว

นัทธินี

กุลเกษ

U1-08442-2562

129

นางสาว

นันทนา

มีศิริพันธุ์

U1-07829-2561

130

นางสาว

นันทนา

อรสิน

U1-08669-2562

131

ดร.

นันทิดา

วัฒนโรจนาพร

U1-08604-2562

132

นาง

น้ำอ้อย

เสมประเสริฐ

U1-08438-2562

133

นางสาว

นิจวรรณ

สหัสพันธ์

U1-08578-2562

134

นางสาว

นิธิกานต์

คิมอิ๋ง

U1-08558-2562

135

ดร.

เนาวรัตน์

ศรลัมพ์

U1-08489-2562

136

นาย

บรรพต

เจี้ยงเจริญ

U1-08422-2562

137

รองศาสตราจารย์ ดร.

บุญศรี

จงเสรีจิตต์

U1-08534-2562

138

นางสาว

บุญสิตา

อรุณพันธ์

U1-08465-2562

139

นางสาว

เบญญภา

ตระกูลกำเนิด

U1-08461-2562

140

นายแพทย์ ดร.

ปฐพงศ์

โตวิวัฒน์

U1-08554-2562

141

นางสาว

ปณิตตรา

ปิยะวัฒน์

U1-08463-2562

142

นางสาว

ปทิตตา

โชติวราธรรม

U1-08481-2562

143

เภสัชกร ดร.

ประสพชัย

พัฒน์โรจนโสภณ

U1-08529-2562

144

นาย

ประเสริฐ

อัครมงคลพร

U1-08533-2562

145

นางสาว

ปรียวิศว์

ณ อุบล

U1-08672-2562

146

นางสาว

ปรียาพรรณ

ศรีพลอย

U1-08602-2562

147

นางสาว

ปวีณา

อุปนันต์

U1-08613-2562

148

นางสาว

ปาริฉัตร

งามสมศักดิ์

U1-08485-2562

149

นางสาว

ปิ่นกาญจน์

จันทวงค์

U1-08495-2562

150

นางสาว

ปิยรัตน์

คุ้มรักษา

U1-08673-2562

151

นางสาว

ปิยะรัตน์

ศรีโนนทอง

U1-08658-2562

152

นางสาว

ปิยาภรณ์

จิรวัชรเดช

U1-08660-2562

153

นางสาว

ปุ๋ม

ปรีดากุล

U1-08674-2562

154

นางสาว

เปมิกา

อิสริโยดม

U1-08624-2562

155

นางสาว

ผกามาศ

รุ่งเรือง

U1-08458-2562

156

นาย

พงศกร

นาคไทย

U1-08619-2562

157

นาย

พงศธร

จันทร์ลือ

U1-08691-2562

158

นางสาว

พจณีย์

อยู่สุข

U1-08597-2562

159

ดร.

พจนารถ

แก่นจันทร์

U1-08642-2562

160

ดร.

พชรพรรณ

สนธิไทย

U1-08618-2562

161

นางสาว

พนมพร

ลิวิกร

U1-08436-2562

162

สัตวแพทย์หญิง

พนิดา

พาณิชศิลปกิจ

U1-08593-2562

163

นาง

พรพิมล

บุญวงค์

U1-08659-2562

164

นาย

พรพิรุณ

ชินสอน

U1-08415-2562

165

นาย

พลเสรส์

รมอิสรส

U1-08528-2562

166

นาง

พวงเพชร

หัสรินทร์

U1-08437-2562

167

สัตวแพทย์หญิง

พัชมนต์

สุพันธ์นวภัทร

U1-08640-2562

168

นางสาว

พัชรกมล

เทพลิขิตกุล

U1-08662-2562

169

นางสาว

พัชรพร

เหมือนฤทธิ์

U1-08679-2562

170

นางสาว

พัชราภรณ์

แก้วโม่ง

U1-08712-2562

171

นางสาว

พัชริดา

โพธิ์บาย

U1-08692-2562

172

นาย

พัศวีร์

ศรีบุญเอียด

U1-08459-2562

173

นายสัตวแพทย์

พายุ

ศรีศุภร

U1-08689-2562

174

นางสาว

พิชญา

ประเวชไพร

U1-08585-2562

175

ดร.

พิชญา

จริยหัตถะกิจ

U1-08630-2562

176

นาย

พิทักษ์

ใจแก้ว

U1-08632-2562

177

นางสาว

พิมพ์ทิพย์

พสุธา

U1-08676-2562

178

นาง

พิมพ์เพ็ญ

เธียรสิทธิพงศ์

U1-08562-2562

179

นางสาว

พิริญา

แก้วพุกัม

U1-08594-2562

180

นางสาว

พุทธชาติ

โภคาธิกรณ์

U1-08677-2562

181

นางสาว

เพชรน้ำหนึ่ง

เดชทิพย์พรพงศ์

U1-08698-2562

182

นางสาว

เพชรไพลิน

โสรถาวร

U1-08460-2562

183

นางสาว

เพชรี

มณีธร

U1-08434-2562

184

นางสาว

เพ็ญศิริ

ภูสิงหา

U1-08600-2562

185

นาย

ไพบูลย์

ตั่นสกูล

U1-08550-2562

186

นางสาว

ไพลิน

ไม้แก้ว

U1-08431-2562

187

นาย

ไพศาล

ศรีทอง

U1-08694-2562

188

นางสาว

ภรณ์พุทธชาติ

โสตะ

U1-08507-2562

189

นางสาว

ภัคจีรา

ค้ำชู

U1-08462-2562

190

นางสาว

ภัททิยา

แสงโพธิ์

U1-08709-2562

191

นางสาว

ภัทรญา

กลิ่นทอง

U1-08565-2562

192

นางสาว

ภัทร์ธีรา

อุนาภาค

U1-08634-2562

193

นางสาว

ภัทรพร

คุ้มภัย

U1-08464-2562

194

นางสาว

ภัทรานุช

เอกวโรภาส

U1-08582-2562

195

นาย

ภาคภูมิ

ทรัพย์สุนทร

U1-08661-2562

196

ดร.

ภาณุพันธ์

ลิมปชยาพร

U1-08574-2562

197

นาย

ภาณุวุฒิ

เสนะวงศ์

U1-08675-2562

198

นางสาว

ภาวินี

แต่งงาม

U1-08543-2562

199

นาย

ภาสกร

ศิริพิพัฒน์

U1-08445-2562

200

นาย

ภาสกร

วัฒนานุพงศ์

U1-08625-2562

201

นาย

ภีมพล

คงโต

U1-08682-2562

202

นาย

ภูวมินทร์

สุริยาอัมพร

U1-08576-2562

203

นางสาว

มณฑาทิพย์

สุดแสวง

U1-08480-2562

204

นาย

มนตรี

สวัสดิ์

U1-08636-2562

205

นางสาว

มนัสรี

กล่อมตุ้น

U1-08626-2562

206

นางสาว

มะยุรี

ศาลาน้อย

U1-08648-2562

207

นาย

มัทธิว

พันชนะ

U1-08482-2562

208

นางสาว

เมษสุวัลย์

พงษ์ประมูล

U1-08560-2562

209

นาย

ยศวัต

รายณะสุข

U1-08631-2562

210

นางสาว

ยาสมี

เลาหสกุล

U1-08714-2562

211

นาย

ยุรนันท์

สุวรรณดี

U1-08542-2562

212

นางสาว

ยุวรี

ฤทธิ์ดอน

U1-08180-2562

213

นางสาว

รชนีกร

เกษร

U1-08615-2562

214

นาย

รชานนท์

วงศ์วิวัฒน์ไชย

U1-08590-2562

215

สัตวแพทย์หญิง

รนิศรา

มงคลธนตระกูล

U1-08444-2562

216

สัตวแพทย์หญิง ดร.

รมณียา

ลีลาอาภรณ์

U1-08641-2562

217

นางสาว

รวีพร

ศรีสำราญ

U1-08595-2562

218

ดร.

รวีวรรณ

ถิรมนัส

U1-08514-2562

219

นางสาว

รัชนันท์

น้อยอิ่ม

U1-08622-2562

220

นางสาว

รำไพ

เเสนประเสริฐ

U1-08652-2562

221

นางสาว

รื่นฤทัย

แก้วปึ

U1-08498-2562

222

นาย

ฤทธิณรงค์

มีพงษ์

U1-08686-2562

223

นางสาว

ลวัณรัตน์

อาจวิชัย

U1-08545-2562

224

นางสาว

ลัดดาวัลย์

โกกะพันธ์

U1-08547-2562

225

นาย

ลัทธพล

กระจกเหลี่ยม

U1-08549-2562

226

ทันตแพทย์ ดร.

เลิศฤทธิ์

ศรินนภากร

U1-08687-2562

227

นาย

วงศ์สถิตย์

จินดาศรี

U1-08432-2562

228

นางสาว

วรรษมน

หมอยาดี

U1-08521-2562

229

นางสาว

วรรัตน์

จิตรเจริญ

U1-08410-2562

230

ดร.

วรัญญู

พูลสวัสดิ์

U1-08523-2562

231

นาย

วรัตถ์

ศิวายพราหมณ์

U1-08627-2562

232

นางสาว

วรากร

สองเมือง

U1-08407-2562

233

นางสาว

วริศรา

ตุงคะมณี

U1-08616-2562

234

นางสาว

วโรบล

นพคุณมงคลชัย

U1-08611-2562

235

นางสาว

วลีวัลย์

เอกนัยน์

U1-08515-2562

236

นางสาว

วสุนันท์

นิ่มอนงค์

U1-08537-2562

237

นางสาว

วิชญาดา

มุนินทร์สาคร

U1-08544-2562

238

นาย

วิทยา

คำหนัน

U1-08654-2562

239

นางสาว

วิไลลักษณ์

พงษ์สุระ

U1-08487-2562

240

นาย

วุฒิชัย

นาคคงคำ

U1-08510-2562

241

นางสาว

เวฬุรีย์

ทองคำ

U1-08599-2562

242

นางสาว

ศรสวรรค์

ชุ่มใจ

U1-08183-2562

243

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศรัณยพร

มากทรัพย์

U1-08572-2562

244

ดร.

ศรันย์ภัทร์

สุวรรณรัตน์

U1-08394-2562

245

นางสาว

ศศธร

เถาว์ศิริวงศ์

U1-08708-2562

246

นางสาว

ศศินา

สุทัศน์กนก

U1-08583-2562

247

นาย

ศักดิ์สิทธิ์

ศรีหนองโคตร

U1-08683-2562

248

นาย

ศัสตราวุธ

เจริญหล้า

U1-08609-2562

249

นางสาว

ศิริชญาภรณ์

ห้วยหงษ์ทอง

U1-08511-2562

250

ดร.

ศิริพร

โทลา

U1-08621-2562

251

นางสาว

ศิวพร

วรรณวิไล

U1-08605-2562

252

นางสาว

ศิวาภรณ์

ศิวะศิลป์ประศาสน์

U1-08508-2562

253

สัตวแพทย์หญิง ดร.

ศุฐฐิวีร์

เจิมประไพ

U1-08491-2562

254

นางสาว

ศุภศิริ

นารีพล

U1-08704-2562

255

นางสาว

สโรชา

จันทรปรุง

U1-08546-2562

256

นางสาว

สันทน์สิริ

เหรียญทอง

U1-08701-2562

257

นางสาว

สายฝน

ศรีชมภู

U1-08185-2562

258

นางสาว

สิราวรรณ

สาสุข

U1-08535-2562

259

สัตวแพทย์หญิง ดร.

สิริกุล

สุนทรารักษ์

U1-08497-2562

260

นางสาว

สุกัญญา

จีนเหนาะ

U1-08685-2562

261

สัตวแพทย์หญิง

สุชนา

อรุวรลภย์

U1-08690-2562

262

นางสาว

สุดารัตน์

จำปาพันธ์

U1-08538-2562

263

นางสาว

สุธาทิพย์

อำนวยสิน

U1-08393-2562

264

นางสาว

สุธาสินี

รื่นจินดา

U1-08540-2562

265

นางสาว

สุธาสินี

สีฝั้น

U1-08681-2562

266

นาย

สุธิโชติ

ทวีกสิกรรม

U1-08670-2562

267

นางสาว

สุนันทินี

พูลสวัสดิ์

U1-08601-2562

268

ดร.

สุพรรณี

มุขพรหม

U1-08657-2562

269

ดร.

สุพล

มนะเกษตรธาร

U1-08629-2562

270

นางสาว

สุภัทรตา

ศรีทองแท้

U1-08449-2562

271

นางสาว

สุภาพร

บุษบา

U1-08113-2562

272

นาย

สุรศักดิ์

วิชัยโย

U1-08421-2562

273

นางสาว

สุรีย์วัลย์

สิทธิจันดา

U1-08697-2562

274

รองศาสตราจารย์ ดร.

สุวรรณี

พนมสุข

U1-08525-2562

275

นางสาว

หทัยภัทร

ศิรินาวี

U1-08580-2562

276

นางสาว

อนันดา

นาวาโยธิน

U1-08539-2562

277

นางสาว

อนุตตรา

ณ ถลาง

U1-08555-2562

278

สัตวแพทย์หญิง

อรณี

จงกลแพทย์

U1-08663-2562

279

ดร.

อรทัย

ล้ออุทัย

U1-08516-2562

280

นางสาว

อรวรรณ

ปิยะบุญ

U1-08559-2562

281

สัตวแพทย์หญิง ดร.

อรอุมา

สิงหศิวานนท์

U1-08643-2562

282

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อรัญญา

จิระวิริยะกุล

U1-08396-2562

283

นาย

อริย์ธัช

แถบทอง

U1-08596-2562

284

นางสาว

อรุณี

จอมทอง

U1-08541-2562

285

นางสาว

อักษรา

เทียมสมัย

U1-08520-2562

286

ดร.

อัจฉรา

จันทร์อยู่

U1-08500-2562

287

นางสาว

อัญชลี

วัตรากร

U1-08440-2562

288

นางสาว

อัมพร

รุ่งเรืองกิจกุล

U1-08490-2562

289

นางสาว

อารีย์

สักยิ้ม

U1-08561-2562

290

นางสาว

อินทิรา

สัตยากูล

U1-08519-2562

291

สัตวแพทย์หญิง

อิศลักษณ์

โพธิอาสน์

U1-08678-2562

292

ดร.

อุดม

อัศวาภิรมย์

U1-08688-2562

293

นางสาว

อุษณา

วงศทะยาน

U1-08187-2562

294

นาย

เอกชัย

ดำเกลี้ยง

U1-08389-2562

295

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เอกพันธ์

บางยี่ขัน

U1-08536-2562

296

นางสาว

เอิงศิริ

แก้วขุนจบ

U1-08651-2562

297

ดร.

ไอดา

มูฮำหมัดอารี

U1-08598-2562

298

นางสาว

ไอลดา

ขุนอินทร์

U1-08579-2562

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
 
Tags:
Rate this article:
4.5

Please login or register to post comments.