ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำ 6 เดือน ของคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแจ้งกำหนดการส่งรายงานประจำ 6 เดือน ของคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • 28 April 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 162
  • 0 Comments
รายงานประจำ 6 เดือน ของคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ ได้กำหนดให้คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) จัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ฯ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทราบเป็นประจำทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง) นั้น

ในการนี้ ถึงกำหนดระยะเวลาการส่งรายงานประจำ ๖ เดือน คกส. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) แล้ว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้ง คกส. ในหน่วยงานท่านจัดทำรายงานฯ ตามแบบฟอร์มในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://labanimals.nrct.go.th และ Print out เสนอผู้บริหารในฐานะผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการฯ ลงนาม และส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถศึกษาการกรอกข้อมูลได้ในคู่มือการใช้งานระบบรายงานประจำ 6 เดือน คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ได้ที่ http://wow.in.th/13yX หรือ QR Code ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้

Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.