ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

  • 24 March 2021
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 501
  • 0 Comments
สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

หัวข้อ “การพิจารณา และติดตามข้อเสนอโครงการ: ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข”

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม บี ชั้น ๑ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อการกำกับดูแลและพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ ต้องแต่งตั้ง คกส. โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประกาศกำหนด

ในการนี้ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศให้มีมาตรฐาน คกส. ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นหลักการดำเนินงานของ คกส. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ คกส. และหน่วยงานหรือสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด จัดให้มีการประเมินการดำเนินงานของ คกส. และให้การรับรองมาตรฐาน คกส. ที่ทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีสถานที่ดำเนินการอีกหลายแห่งยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คกส. ให้มีองค์ประกอบตามที่กำหนด และที่สำคัญไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์
มี คกส. เพียงไม่กี่แห่งที่ดำเนินการตามที่กำหนด และได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้อาจจะเนื่องด้วยเหตุผลจากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่า คกส. ส่วนมากยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

สพสว. วช. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ คกส. มาโดยตลอด โดยจัดให้มีการสัมมนา คกส. ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพิจารณา และติดตามข้อเสนอโครงการ: ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข” ขึ้นเพื่อให้ คกส. ของทุกสถานที่ดำเนินการมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด นำไปสู่การกำกับดูแล และพัฒนาสถานที่ดำเนินการให้ได้มาตรฐาน ต่อไป

Print
Tags:
Rate this article:
3.0

Please login or register to post comments.