ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564

  • 2 April 2021
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 1476
  • 0 Comments
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 13  

ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 509 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่าการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่การฝึกทักษะ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ทั้งนี้ การนำสัตว์ทดลองมาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้อง   กับหลักจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หลักการสากล (3Rs - Replacement, Reduction, Refinement) และมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น รวมทั้ง วิชาการทางสถิตินับเป็นหลักสำคัญหนึ่งในการทำวิจัย ทั้งการวางแผนการทดลองและการกำหนดขนาดตัวอย่าง การใช้หลักการทางสถิติในการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและสามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ 

     สพสว. วช. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา และเพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ในปีงบประมาณ 2564 นี้ วช. โดย สพสว. จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 4 วัน


Print
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.