ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม “ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ” ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

อบรม “ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ” ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  • 24 March 2021
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 388
  • 0 Comments
อบรม “ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ” ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

โครงการอบรม

 “ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ”

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศในการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสถานที่ดำเนินการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.) และแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วช. ได้กำหนดและประกาศเผยแพร่ มคกส. เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำระบบการตรวจประเมิน คกส. เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจประเมินเพื่อรับรองการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนด

          ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการ พร้อมการประเมิน ตรวจสอบการดำเนินงานของ คกส. จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน คกส. สพสว.วช. จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการ และการประเมินผลเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน คกส. ในระยะแรก ทั้งนี้ เพื่อให้มีผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีจำนวนเพียงพอ สพสว. จึงได้จัดโครงการอบรม “ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ” ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้น รวมทั้งรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมิน คกส. และแนวทางในการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คกส. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ต่อไป

Print
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.