ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  • 25 June 2020
  • Author: Juthadol.p
  • Number of views: 1338
  • 0 Comments
การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตามที่ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสิบคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบสองคนแต่ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้ง 

โดยการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นหัวหน้าโครงการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี    (นับจนถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) โดยผู้สมัครอาจมีประสบการณ์ได้มากกว่า ๑ ด้าน (นับสะสมได้) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง

กลุ่มที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้อธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทน เท่านั้น เป็นผู้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัด (ไม่หมายรวมถึงบุคคลภายนอกที่มาเป็นกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา หรืออาจารย์พิเศษ) ที่เหมาะสมและประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้เป็นผู้แทนของสถาบัน สถาบันการศึกษาละ ๑ คน

กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของภาคเอกชนที่จดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือมีบุคลากรผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อบุคลากรในสังกัด (ไม่หมายรวมถึงที่ปรึกษาภายนอกหน่วยงาน) ที่เหมาะสมและประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้เป็นผู้แทนของหน่วยงาน หน่วยงานละไม่เกิน ๓ คน

กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ให้นายกสมาคม/ประธานหรือเลขาธิการมูลนิธิเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมในองค์กรและประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้เป็นผู้แทนขององค์กร (ไม่หมายรวมถึงที่ปรึกษาภายนอกหน่วยงาน) องค์กรละไม่เกิน ๓ คน

*** กำหนดวัน เวลา ที่รับสมัครหรือการเสนอชื่อ  ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

Documents to download

Print
 
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.