ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3
 

“ตราสัญลักษณ์ กระต่ายเป่าทรัมโบน”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ภาพฝีพระหัตถ์ "กระต่ายเป่าทรัมโบน" เป็นสัญลักษณ์

ของ สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและกำกับการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความหมายที่สำคัญดังนี้

- กระต่าย เป็นเครื่องหมายปีนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  - ลักษณะกระต่ายเป่าทรัมโบน แสดงการป่าวประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รับทราบระเบียบปฏิบัติและวิธีการใช้สัตว์อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ตามภารกิจและหน้าที่ของสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

- กระต่ายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่นักวิจัยนิยมใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ภาพกระต่ายเป่าทรัมโบน จึงย่อมเตือนใจนักวิจัยได้เป็นอย่างดี