ค้นหา
smaller  smaller  larger style1  style2  style3
 

ประวัติความเป็นมาของ สพสว.


สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ สพสว. เป็นหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ
วช. ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ให้สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

เป็นหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อยู่ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” 

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และจัดทำแผนงาน  

            โครงการ และมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(2) พัฒนาและจัดทำระบบมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ

            ในระดับสากล

(3) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และสถานที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(4) จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการต่อ

            สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีส่วน

            ร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

(5) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแก่องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนา

            มาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยและการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการ

            จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(7) จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอ

            คณะรัฐมนตรี

(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย