ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

 


อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศใช้แล้ว


    กฎกระทรวง 


กฎกระทรวงกำหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่ดำเนินการ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นของสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564

มาตรา 22 (1),(2)  


     ประกาศ ระเบียบ 

 

  จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


 
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์                               

   เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  

มาตรา 8(4)

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

   เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

  

มาตรา 8(4)

   คณะกรรมการ  
 

3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

มาตรา 5

 

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      รื่อง การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

  

มาตรา 9

 

5. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

  

มาตรา 15

 

6. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

       เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 16

มาตรา 16 
    การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 

7. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

       เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา 31 
มาตรา 31  
 

8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

       เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา 32 (1)

มาตรา 32(1)  
 

9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     เรื่อง การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง

 
 

10. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการนำเข้า ส่งออก นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 32 (2) 
มาตรา 32(2) 
 

11. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         เรื่อง การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ พ.ศ. 2560

มาตรา 33(2) 
 

12. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. 2560 
มาตรา 33(3) 
 

13. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ พ.ศ. 2561
มาตรา 33 (1) 
  สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   

14. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 21  
มาตรา 21 
 

15. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา 25 
มาตรา 25 
 

16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        เรื่อง กำหนดแบบแจ้งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
มาตรา 25 
 

17. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง การปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา 26 
มาตรา 26 
 

18. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      เรื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

มาตรา 8(11) 
มาตรา 23 
 

19. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         เรื่อง กำหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ 
 

มาตรา 22(4)

มาตรา 25(4) 

 

20. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2563

มาตรา 8(3) 
    พนักงานเจ้าหน้าที่   
 

21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

         เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มาตรา 3 
 

22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

        เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
มาตรา 36 

23. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
      ว่าด้วยการออกหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุมาเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
 
มาตรา 34 
 

24. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        เรื่อง วิธีการและมาตรการรักษาความลับของเอกสารข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 
มาตรา 3 
 

25. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

        เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรา 34(3) 
 

26. ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

     ว่าด้วยการเข้าไปในสถานที่ดำเนินการ การค้น ยึด หรืออายัด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

  

มาตรา 34

 

27. ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

     ว่าด้วยการเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
มาตรา 47