ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ระบบดิจิทัลรองรับการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558


 

สำหรับบุคคล

    ระบบขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 27)
  ระบบจัดการการเรียนรู้ และการสอบออนไลน์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
  ระบบขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 27) 
  ระบบแจ้งข้อมูลของสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ (ตามาตรา 22(4) และ 25(4)) 
  ระบบแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 31) 

   สำหรับหน่วยงาน 
  ระบบแจ้งการสร้างหรือใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 21)  
  ระบบจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 21) 
  ระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25) 
  ระบบแจ้งการดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ดำเนินการหรือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการขึ้นใหม่ (ตามมาตรา 25) 
  ระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดสัตว์ตามที่ได้แจ้งไว้ในมาตรา 31 (ตามมาตรา 25) 
  ระบบแจ้งการเปลี่ยนผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการหรือสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25) 
  ระบบแจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25)  
  ระบบแจ้งการย้ายสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25) 
  ระบบแจ้งการเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 25)
  ระบบรายงานประจำ 6 เดือน คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) (ตามมาตรา 23,24,31)

   

สำหรับผู้ให้บริการ

  ระบบแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา 32 (1)) 
  ระบบรายงานการขายสัตว์ทดลองประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....) 1 ตุลาคม พ.ศ. .... - 30 กันยายน พ.ศ. .... (ตามมาตรา 32 (1)) 
  ระบบแจ้งการดำเนินการนำเข้าซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32 (2))    
  ระบบแจ้งการดำเนินการนำผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32 (2))
  ระบบแจ้งการดำเนินการส่งออกซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32 (2))     
  ระบบแจ้งการนำสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ถึง ณ สถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 32 (2))