ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

กระบวนงานที่ให้บริการ

ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


 1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 2. คู่มือการขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 3. คู่มือการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 4. คู่มือการแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 31)
 5. คู่มือการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท สัตว์ทดลอง (ตามมาตรา 32(1))
 6. คู่มือการแจ้งการดำเนินการนำเข้า ส่งออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32(2))
 7. คู่มือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25)
 8. คู่มือการแจ้งการดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ดำเนินการหรือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการขึ้นใหม่ (ตามมาตรา 25)
 9. คู่มือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดสัตว์ตามที่ได้แจ้งไว้ในมาตรา 31 (ตามมาตรา 25)
 10. คู่มือการแจ้งการเปลี่ยนผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการหรือสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25)
 11. คู่มือการแจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25)
 12. คู่มือการแจ้งการย้ายสถานที่ดำเนินการ (ตามมาตรา 25)
 13. คู่มือการแจ้งการเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 25)